foto/2.jpgfoto/3.jpgfoto/4.jpgfoto/5.jpgfoto/6.jpgfoto/7.jpgfoto/8.jpgfoto/9.jpgfoto/10.jpgfoto/11.jpgfoto/12.jpgfoto/13.jpgfoto/14.jpgfoto/15.jpgfoto/16.jpgfoto/17.jpgfoto/18.jpgfoto/19.jpgfoto/20.jpgfoto/21.jpgfoto/22.jpgfoto/23.jpgfoto/24.jpgfoto/25.jpgfoto/26.jpgfoto/27.jpgfoto/28.jpgfoto/29.jpgfoto/30.jpgfoto/31.jpgfoto/32.jpg
Spotkanie otwiera dr inż. Jarosław Sikorski, dziekan Wydziału Informatyki WSISiZ (stoi po lewej). Wita członków panelu: (siedzą od lewej) mgr Andrzej Gołembnik, przedstawiciel Muzeum Pałac w Wilanowie (kierownik programu interdyscyplinarnych badań archeologicznych w Wilanowie), dr Renata Piątkowska, przedstawiciel Muzeum Historii Żydów Polskich (Koordynator zespołu ds. projektowania wystawy głównej) i mgr Maria Romanowska-Zadrożna, Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, główny specjalista w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego oraz (stoi po prawej) dr Tomasz Dziubecki, przedstawiciel specjalności Komputerowe Wspomaganie Grafiki prowadzonej na Wydziale Informatyki.

« wsteczZdjęcie 1/32dalej »
Dziekan Sikorski przedstawia zaproszonych członków panelu, wita władze Szkoły w osobach rektora i prorektor oraz wykładowców, absolwentów i studentów, którzy licznie przybyli na spotkanie.

« wsteczZdjęcie 2/32dalej »
Pierwszy zabiera głos przedstawiciel Wydziału Informatyki Tomasz Dziubecki, wykładowca przedmiotu Modelowanie Architektury Zabytkowej. Przedstawia możliwości wykorzystania graficznych technik komputerowych w obszarze modelowania dawnej architektury dla celów naukowych i jej popularyzacji.

« wsteczZdjęcie 3/32dalej »
Podsumowując swoje wystąpienie Tomasz Dziubecki wskazuje na konieczność interdyscyplinarnego kształcenia grafików komputerowych, którzy mogliby karierę zawodową realizować w dziedzinie wizualizacji zabytkowych obiektów architektury. Jako przykład podaje program studiów dla kierunku Informatyka realizowany na Wydziale Informatyki WSISiZ.

« wsteczZdjęcie 4/32dalej »
Głos przejmuje Maria Romanowska-Zadrożna reprezentująca Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

« wsteczZdjęcie 5/32dalej »
W swoim otwierającym dyskusję wystąpieniu Maria Romanowska-Zadrożna wymienia przykłady obiektów zabytkowych, którymi zajmował się Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, w przpadku których wizualizacja komputerowa bardzo ułatwiłaby promocję, inwentaryzację, poszukiwanie i odzyskiwanie strat wojennych lub edukację.

« wsteczZdjęcie 6/32dalej »
Na zakończenie Maria Romanowska-Zadrożna deklaruje w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gotowość udostępniania studentom WSISiZ zgromadzonej dokumentacji np. w celu przygotowania prac dyplomowech związanych z wizualizacją obiektów zabytkowych.

« wsteczZdjęcie 7/32dalej »
Jako trzecia głos zabiera Renata Piątkowska koordynująca prace zespołu przygotowującego wystawę główną w nowopowstającym Muzeum Historii Żydów Polskich na placu przed pomnikiem Bohaterów Getta.

« wsteczZdjęcie 8/32dalej »
Wszystkim wystąpieniom członków panelu z zainteresowaniem przysłuchują się wykładowcy i studenci WSISiZ. Wśród nich dr Tatiana Jaworska (pierwsza z prawej) i Grzegorz Grodner (drugi od prawej), student Wydziału Informatyki na specjalności Komputerowe wspomaganie grafiki.

« wsteczZdjęcie 9/32dalej »
Renata Piątkowska z Muzeum Historii Żydów Polskich przedstawia zarys scenariusza wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich. Pokazuje jak w oparciu o komputerowe wizualizacje można stworzyć złożony obiekt wystawienniczy pozbawiony praktycznie materialnej kolekcji.

« wsteczZdjęcie 10/32dalej »
Wystąpienie Renaty Piątkowskiej zawiera tak interesujące informacje, że czwarty z członków panelu, Andrzej Gołembnik, prosi na bieżąco o ich uzupełnianie.

« wsteczZdjęcie 11/32dalej »
Jako ostatni z członków panelu, głos zabiera Andrzej Gołembnik, archeolog szeroko wykorzystujący technik komputerowe do prowadzenia prac na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie.

« wsteczZdjęcie 12/32dalej »
Andrzej Gołembnik w swoim pierwszym wystąpieniu w panelu wyznacza cztery obszary, w których technika komputerowa może w istotny sposób unowocześnić metodologię pracy archeologa. Zalicza do nich: przygotowanie terenu do prac badawczych, prowadzenie procesu wykopaliskowego, archiwizację rezultatów prac i modelowanie badanej przestrzeni.

« wsteczZdjęcie 13/32dalej »
Andrzej Gołembnik z dużą swadą przekonuje słuchaczy do roli, jaką powinny odgrywać w archeologii techniki komputerowe. Pokazuje rezultaty osiągnięte za ich pomocą przy pracach wykopaliskowych na terenie grodów pałacu w Wilanowie.

« wsteczZdjęcie 14/32dalej »
Po pierwszych wystąpieniach rozpoczyna się bardziej swobodna dyskusja pomiędzy członkami panelu. Dotyczy głównie możliwości zwiększenia udziału technik komputerowych w ochronie, konserwacji i badaniu obiektów zabytkowych.

« wsteczZdjęcie 15/32dalej »
Maria Romanowska-Zadrożna zwraca uwagę słuchaczy na brak platformy, na której zawiązywałaby się współpraca pomiędzy informatykami specjalizującymi się w modelowaniu cyfrowym i ludźmi o wykształceniu humanistycznym zajmującymi się archeologią, muzealnictwem i ochroną zabytków.

« wsteczZdjęcie 16/32dalej »
Renata Piątkowska opisuje na przykładzie Muzeum Historii Żydów Polskich jak interesujące mogą być rezultaty współpracy informatyków z historykami i muzealnikami. Stworzenie projektu, który opiera się na takiej współpracy wymaga jednak znaczącego wkładu finansowego.

« wsteczZdjęcie 17/32dalej »
Andrzej Gołembnik przesłuchujący się opiniom Renaty Piątkowskiej ma niewesołe refleksje na temat poziomu zaangażowania finansowego instytucji państwowych w projekty dające możliwość znacznie szerszego wprowadzenia technik komputerowych do prac archeologicznych.

« wsteczZdjęcie 18/32dalej »
Prowadzący spotkanie Jarosław Sikorski przekazuje głos uczestnikom spotkania zebranym na sali.

« wsteczZdjęcie 19/32dalej »
Pierwsza spośród uczestników spotkania włącza się do dyskusji inż. Dorota Młotek, absolwentka Wydziału Informatyki, która w swojej pracy dyplomowej wykonała archiwizację kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym z wykorzystaniem modelowania trójwymiarowego. Z pomocą prowadzącego rozpoczyna pokaz wykonanych wizualizacji.

« wsteczZdjęcie 20/32dalej »
Dorota Młotek pokazuje wybrane trójwymiarowe wizualizacje kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym i zawraca uwagę na czasochłonność wykonania takiego zadania dla zabytkowego obiektu sakralnego o olbrzymiej liczbie detali architektonicznych.

« wsteczZdjęcie 21/32dalej »
Kolejnym uczestnikiem, który zabiera głos jest mgr inż. Krzysztof Kosiński, wykładowca Wydziału Informatyki w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania przestrzennego.

« wsteczZdjęcie 22/32dalej »
Krzysztof Kosiński, wykładowca na Wydziale Informatyki, zwraca uwagę na istotność doboru właściwych narzędzi informatycznych do zadania realizowanego na danym etapie budowania pełnego trójwymiarowego modelu obiektu architektonicznego.

« wsteczZdjęcie 23/32dalej »
Tomasz Dziubecki, członek panelu, z rozbawieniem obserwuje pełną zaangażowania dyskusję uczestników.

« wsteczZdjęcie 24/32dalej »
Maria Romanowska-Zadrożna, członek panelu, notuje co ciekawsze kwestie poruszone przez uczestników w trakcie dyskusji.

« wsteczZdjęcie 25/32dalej »
Momentami dyskusja na sali nieco przygasa i głos mogą ponownie zabrać członkowie panelu.

« wsteczZdjęcie 26/32dalej »
Raz jeszcze do dyskusji włącza się Krzysztof Kosiński i prezentuje listę 35 prac dyplomowych związanych z trójwymiarową wizualizacją obiektów architektury i sztuki, które wykonali studenci Wydziału Informatyki w latach 2003-2009. Ich liczba świadczy o dużym zainteresowaniu tym obszarem tematycznym.

« wsteczZdjęcie 27/32dalej »
Tatiana Jaworska, wykładowca Wydziału Informatyki, podkreśla rolę, jaką mogą odegrać trójwymiarowe modele obiektów sztuki w edukacji poprzez ich wykorzystanie do tworzenia kopii obiektów metodą druku przestrzennego. Otwiera to nowe możliwości np. w edukacji dzieci, które mogą wejść w bezpośredni kontakt z kształtem i fakturą dzieła sztuki.

« wsteczZdjęcie 28/32dalej »
Po zakończeniu spotkania jest okazja do nawiązania trwalszych kontaktów z zaproszonymi członkami panelu. Podchodzą do nich rektor i prorektor WSISiZ.

« wsteczZdjęcie 29/32dalej »
Pani prorektor Barbara Mażbic-Kulma wybiera Marię Romanowską-Zadrożną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako osobę, która może pomóc w uzyskaniu przez studentów dostępu do dokumentacji, którą będą mogli wykorzystać do stworzenia trójwymiarowych modeli dla wielu ciekawych obiektów architektury i sztuki.

« wsteczZdjęcie 30/32dalej »
Mimo, że oficjalnie spotkanie jest już zakończone wielu jego uczestników ma jeszcze ochotę na kontynuowanie rozmów.

« wsteczZdjęcie 31/32dalej »
Wokół Krzysztofa Kosińskiego, wykładowcy Wydziału Informatyki, skupia się grupa studentów i absolwentów, którzy wciąż mają z nim tematy do omówienia.

« wsteczZdjęcie 32/32dalej »
Dnia 22 maja w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania odbył się panel dyskusyjny „Komputerowa wizualizacja obiektów architektury i sztuki”.

Dyskusja była prowadzona wokół dwóch tematów, które można opisać skrótowo jako: „wirtualne muzeum” i „trójwymiarowe archiwum”. Pierwszy dotyczy takich zagadnień jak: rekonstrukcja nieistniejących obiektów, wystawiennictwo wykorzystujące komputerowe wizualizacje, wykorzystywanie wizualizacji w celach informacyjnych i promocyjnych. Drugi ma związek z inwentaryzacją i katalogowaniem zbiorów, tworzeniem rozszerzonej dokumentacji przy pracach archeologicznych, konserwatorskich itp.

Tematyka spotkania ma silny związek z programami nauczania realizowanymi na Wydziale Informatyki WSISiZ. Od kilkunastu lat prowadzone są zajęcia w ramach specjalności Komputerowe Wspomaganie Grafiki. Spośród prac dyplomowych przygotowanych na tej specjalności ponad 30 dotyczyło trójwymiarowych wizualizacji budynków i obiektów sztuki, najczęściej zabytkowych, w wielu przypadkach już nieistniejących. Dodatkowo w roku akademickim 2009/2010 rozpoczęło się kształcenie studentów na kierunku Grafika w specjalności Technologie Multimedialne, z których część będzie mogła wybrać zbliżoną tematykę prac dyplomowych.

Doświadczenia i opinie przedstawione przez zaproszonych uczestników panelu pomogą nauczycielom akademickim rozwijać u studentów umiejętności najbardziej poszukiwane na rynku pracy, a studentom pokażą możliwości ich wykorzystania dla rozwoju osobistych karier zawodowych.

» Przebieg dyskusji


WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego