Staże studenckie 3-miesięczne dla studentów kierunków „Informatyka“, „Zarządzanie“ i „Grafika“

Podstawowe informacje

Płatne staże studenckie realizowane są w ramach projektu „WSISiZ dla gospodarki opartej na wiedzy GOW”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

O staż może ubiegać się student Uczelni, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z regulaminem i złożył we właściwym dziekanacie w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia naboru na staże następujące dokumenty: deklarację uczestnictwa w stażu (formularz dostępny w dziale Rekrutacja), w której samodzielnie wskazuje pracodawcę wyrażającego gotowość przyjęcia go na staż; CV, kopie zaświadczeń, listów polecających, certyfikatów potwierdzających aktywność w organizacjach studenckich i pozarządowych, o ile takie posiada; deklarację zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującego okres odbywania stażu lub oświadczenie o rezygnacji z ww. ubezpieczenia; program stażu, zaakceptowany przez pracodawcę, (formularz dostępny w dziale Rekrutacja).

Warto dodać, że staż może, za zgodą dziekana właściwego wydziału, zostać zaliczony jako studencka praktyka zawodowa, pod warunkiem prowadzenia wymaganej dla jej zaliczenia dokumentacji.

Szczegółowe zasady przyznawania i uczestnictwa w stażu reguluje regulamin staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu „WSISiZ dla gospodarki opartej na wiedzy GOW”.

Dokumenty do pobrania

Oprócz postanowień ww. regulaminu stażystę obowiązują postanowienia Regulaminu uczestnictwa w projekcie (wymienione na stronie Zasady uczestnictwa).

Staże w 2012 roku

Zasady uczestnictwa

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie możliwy jest tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:
  1. Uczestnik Projektu zakwalifikowany na staż otrzymuje wynagrodzenie 1920 zł brutto za jeden miesiąc stażu (60 godzin stażu miesięcznie x 32 zł brutto za 1 godz.);
  2. Uczestnik Projektu zakwalifikowany na staż jest zobowiązany do przepracowania 100% zaplanowanych w projekcie godzin stażu, w przeciwnym razie zwraca wypłacone wynagrodzenie;

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w organizowanych przez Uczelnie badaniach ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek uczestnictwa w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wyłączony z udziału w projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  1. z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%. W takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania. Wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących jego udziału w projekcie,
  2. nie wypełnia zobowiązań określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminy studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi. Wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w projekcie. W takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu.
 2. Limity przyjęć Uczestników Projektu są następujące:
 3.   Liczba uczestników projektu - studentów WSISiZ
  Razem* 40
* w trakcie realizacji projektu