Fakultatywne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku Wydziałów Informatyki i Informatycznych Technik Zarządzania

Rekrutacja

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na zajęcia wyrównawcze z matematyki wymaga dostarczenia do Biura Projektu następujących dokumentów: - kwestionariusza uczestnika projektu zgodnie z bazą pEFS 2007,
  - deklaracji uczestnictwa studenta w zajęciach wyrównawczych z matematyki,
  - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - upoważnienia do przetwarzania przez WSISiZ danych osobowych.

 2. O zakwalifikowaniu na zajęcia wyrównawcze z matematyki decydują Dziekani Wydziałów na podstawie opinii nauczycieli akademickich prowadzących na I roku studiów na kierunkach „Informatyka“ i „Zarządzanie“ zajęcia z przedmiotów matematycznych. Pierwszeństwo będą miały osoby z dłuższą przerwą w nauce oraz osoby powtarzające przedmioty matematyczne.

 3. W przypadku większej liczby chętnych kandydatów powstanie lista rezerwowa.
  W przypadku uzasadnionej rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do udziału w zajęciach wyrównawczych z matematyki, na jego miejsce przyjmowane będą osoby z listy rezerwowej,
  Kandydaci zakwalifikowani do udziału w zajęciach wyrównawczych z matematyki otrzymają informacje o terminie rozpoczęcia zajęć wyrównawczych.