Fakultatywne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku Wydziałów Informatyki i Informatycznych Technik Zarządzania

Zasady uczestnictwa

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie możliwy jest tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:
  1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w fakultatywnych zajęciach wyrównawczych z matematyki;
  2. zgłoszenie się do udziału w fakultatywnych zajęciach wyrównawczych z matematyki jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
   Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udziału w co najmniej 80% zajęć przewidzianych programem.
   W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji lub opuszczenia powyżej 20% zajęć, Uczestnik Projektu jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w organizowanych przez Uczelnie badaniach ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek uczestnictwa w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wyłączony z udziału w projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  1. z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%. W takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania. Wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących jego udziału w projekcie,
  2. nie wypełnia zobowiązań określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminy studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi. Wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w projekcie. W takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu.
 2. Limity przyjęć Uczestników Projektu są następujące:
 3.   Liczba uczestników projektu - studentów WSISiZ
  Razem* 320
* w trakcie realizacji projektu

Terminarze

Rozkład zajęć z matematyki w roku akademickim 2012/2013
Rozkład zajęć z matematyki w roku akademickim 2011/2012
Rozkład zajęć z matematyki w roku akademickim 2010/2011
Rozkład zajęć z matematyki w roku akademickim 2009/2010

Ankiety

Ankiety dla kierunku Informatyka oceniające zajęcia wyrównawcze z matematyki
Ankiety dla kierunku Zarządzanie oceniające zajęcia wyrównawcze z matematyki