Studia na kierunku „Grafika”

Zasady uczestnictwa

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie możliwy jest tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:
  1. zgłoszenie się do udziału w studiach I stopnia na kierunku grafika jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych (ćwiczenia, laboratoria komputerowe, seminaria).
   Uczestnik Projektu zobligowany jest do przestrzegania co najmniej 80% frekwencji w zajęciach obowiązkowych przewidzianych programem studiów.
   Przekroczenie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych będzie podstawą do skreślenia z listy studentów;
  2. do obowiązków studenta – Uczestnika Projektu należy postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, treścią ślubowania, statutem Uczelni i regulaminem studiów. W szczególności Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
   zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych,
   przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni,
   poszanowania mienia Uczelni, praw i obyczajów akademickich,
   dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni;
  3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji w Biurze projektu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w organizowanych przez Uczelnie badaniach ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek uczestnictwa w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wyłączony z udziału w projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  1. z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%. W takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania. Wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących jego udziału w projekcie,
  2. nie wypełnia zobowiązań określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminy studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi. Wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w projekcie. W takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu.
 2. Limity przyjęć Uczestników Projektu są następujące:
 3.   Liczba uczestników projektu - studentów WSISiZ
  Razem* 240
* w trakcie realizacji projektu

Plany zajęć

Rozkłady zajęć na kierunku Grafika w semestrze letnim 2012/2013
» Studia stacjonarne
» Studia niestacjonarne
Rozkłady zajęć na kierunku Grafika w semestrze zimowym 2012/2013
» Studia stacjonarne
» Studia niestacjonarne
Rozkłady zajęć na kierunku Grafika w semestrze letnim 2011/2012
» Studia stacjonarne
» Studia niestacjonarne

Rozkłady zajęć na kierunku Grafika w semestrze zimowym 2011/2012
» Studia stacjonarne
» Studia niestacjonarne