Opis projektu „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)”

Czas realizacji projektu

1 września 2009 r. — 30 sierpnia 2013 r.

Wzrost potencjału wyższych uczelni

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany od 1 września 2009 r. do 30 sierpnia 2013 r. Obejmuje następujące rodzaje prowadzonych zajęć, zwane dalej zadaniami projektu:
  1. Studia na kierunku „Grafika”
  2. Fakultatywne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku Wydziałów Informatyki i Informatycznych Technik Zarządzania
  3. Staże studenckie 3-miesięczne dla studentów kierunków „Informatyka”, „Zarządzanie” i „Grafika”
  4. Współpraca z potencjalnymi pracodawcami
  5. Dostosowanie istniejącego kierunku studiów „Zarządzanie” do potrzeb rynku pracy

Organizacja

Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie, ul Newelska 6 na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-244/09-00 w ramach Poddziałania 4.1.1 PO KL „Wzrost potencjału wyższych uczelni” Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zajęcia zrealizowane będą w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Newelskiej 6 oraz w budynku stanowiącym drugą lokalizację przy ul Gizów 6.
Uczestnikiem projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w poszczególnych zadaniach projektu.