Staże studenckie 3-miesięczne dla studentów kierunków „Informatyka“, „Zarządzanie“ i „Grafika“

Rekrutacja

 1. O staż może ubiegać się student Uczelni, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z regulaminem i złożył we właściwym dziekanacie w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia naboru na staże następujące dokumenty:
  - deklarację uczestnictwa w stażu, w której samodzielnie wskazuje pracodawcę wyrażającego gotowość przyjęcia go na staż. Przy wyborze pracodawcy kandydat może skorzystać z uczelnianej bazy firm,
  - CV, kopie zaświadczeń, listów polecających, certyfikatów potwierdzających aktywność w organizacjach studenckich i pozarządowych, o ile takie posiada,
  - deklarację zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującego okres odbywania stażu lub oświadczenie o rezygnacji z ww. ubezpieczenia,
  - program stażu, zaakceptowany przez pracodawcę.
 2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Projektu może przedłużyć termin złożenia wymaganych dokumentów.
 3. Braki formalne lub niezachowanie form określonych przez niniejszy regulamin jest podstawą do nieprzyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania

 • > Regulamin
  Regulamin staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu.
 • > Umowa
  Umowa o realizację stażu.