Studia na kierunku „Grafika“

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku „grafika” przebiegać będzie według zasad ustalanych przez Senat WSISiZ w oparciu o internetową rejestrację kandydatów. Tekst uchwały Senatu obowiązującej na dany rok akademicki jest dostępny na stronie internetowej WSISiZ.

Terminy rekrutacji i miejsce dostarczania dokumentów są podawane na stronie internetowej WSISiZ.

Aby zostać studentem WSISIZ i Uczestnikiem Projektu, kandydat powinien:

 • dokonać rejestracji.
  Rejestracja kandydatów na studia w WSISIZ odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez system UBI (Uczelniany Bank Informacji). Warunkiem uzyskania statusu kandydata i dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na studia w WSISIZ jest zgłoszenie i utworzenie konta w systemie informatycznym uczelni – UBI, a następnie wypełnienie kwestionariusza on-line.

 • zostać zakwalifikowanym.
  Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunku „Grafika” w WSISiZ wymaga dostarczenia do Biura Rektora ds. Studenckich następujących dokumentów:
  - kserokopii dowodu osobistego,
  - 2 fotografii o wymiarze 3,5 x 4,5 cm,
  - świadectwa maturalnego - oryginału lub odpisu lub kserokopii poświadczonej notarialnie. W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana),
  - kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających nową maturę),
  - dowódu wpłaty wpisowego (bezzwrotnego) i I raty czesnego, zgodnie z cennikiem opłat.
  Niezależnie od ogólnych zasad rekrutacji, kandydat który chce otrzymać dotację, zobowiązany jest do przedstawienia teczki swoich prac. Mogą to być rysunki, obrazy, zdjęcia, itp. Prace można złożyć w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą - listem poleconym (liczba prac, tematyka oraz wymiary - dowolne). Teczkę należy opisać podając swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mailowy oraz zaznaczyć na jakie studia kandydat chce zostać przyjęty: stacjonarne lub niestacjonarne.
  Prace należy złożyć do dnia 17/07/2012. Komisja na podstawie złożonych prac ustali listy rankingowe stanowiące podstawę kwalifikacji do udziału w Projekcie.
  Postępowanie kwalifikacyjne Uczestnika Projektu wymaga dostarczenia do Biura Projektu następujących dokumentów:
  - kwestionariusza uczestnika projektu zgodnie z bazą pEFS 2007,
  - deklaracji Uczestnika Projektu,
  - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - upoważnienia do przetwarzania przez WSISiZ przetwarzania danych osobowych.
  Ww. dokumenty kandydat powinien dostarczyć w ciągu 14 dni od daty rejestracji na studia. Kwalifikacja na studia jest prowadzona według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 • uzyskać decyzję przyjęcia na studia.
  Po złożeniu kompletu dokumentów i osobistym podpisaniu w Biurze Rektora ds. Studenckich umowy o warunkach odpłatności za studia, umowy uczestnictwa w Projekcie oraz ślubowania, kandydat otrzymuje pisemną decyzję przyjęcia na studia i zostaje wpisany na listę studentów.