Dostosowanie istniejącego kierunku studiów „Zarządzanie“ do potrzeb rynku pracy

Zasady uczestnictwa

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie możliwy jest tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
 2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa odpowiednim organom.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet oraz przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o projekcie.
 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu są następujące:
  1. Uczestnik Projektu – student kierunku zarządzanie jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w przedmiotach, których listę określi dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania.

Proces monitoringu i oceny

 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia informacji w organizowanych przez Uczelnie badaniach ankietowych.
 3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek uczestnictwa w badaniach ankietowych także w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.

Rezygnacja i wykluczenie z projektu

 1. Uczestnik Projektu może zostać wyłączony z udziału w projekcie w czasie jego trwania, jeżeli:
  1. z nieuzasadnionych powodów (wykluczając zdarzenia losowe, chorobę) nie uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach projektu, a nieobecności na zajęciach przekraczają 20%. W takim przypadku Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów dofinansowania. Wysokość kwoty zwrotu dofinansowania zostaje ustalona indywidualnie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących jego udziału w projekcie,
  2. nie wypełnia zobowiązań określonych w § 23 ust. 1 i 2 Regulaminy studiów WSISiZ.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi. Wówczas Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w projekcie. W takim przypadku Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu kosztów udziału w projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem projektu może być student WSISiZ, posiadający aktualną rejestrację który został w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej zakwalifikowany do udziału w zadaniu.
 2. Limity przyjęć Uczestników Projektu są następujące:
 3.   Liczba uczestników projektu -  studentów WSISiZ
  Razem* 240
* w trakcie realizacji projektu

Przedmioty

W ramach projektu Wydział Informatycznych Technik Zarządzania wprowadził nowe przedmioty:

• Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML

 • Język UML (Unified Modeling Language) należy do klasy języków programowania obiektowego i jest nowoczesnym narzędziem do modelowania procesów biznesowych oraz analizy i projektowania systemów informacyjnych. Zajęcia obejmują, poza przedstawieniem podstawowych pojęć, notacji i konstrukcji, również warsztaty komputerowe poświęcone przykładowym projektom modelowanym w języku UML, takim jak: system informatyczny biblioteki, system zarządzania zajęciami na uczelni, aukcje internetowe, handel elektroniczny itp.

• Architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi SOA

 • Architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi SOA (Service Oriented Architecture) jest nowoczesną koncepcją projektowania i integracji systemów informatycznych. Pozwala ona wykorzystać funkcjonalność aplikacji w taki sposób, by można było z niej korzystać jako z zestawu usług z poziomem szczegółowości dostosowanym do potrzeb użytkownika. Zastosowanie podejścia SOA pozwala na lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Zajęcia obejmują, poza przedstawieniem istoty koncepcji SOA, notacji i narzędzi, również warsztaty komputerowe poświęcone modelowaniu konkretnych procesów w kontekście architektury SOA.
W ramach zajęć będziecie Państwo mieli okazję uzupełnić wiedzę specjalistyczną i zdobyć nowe umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komputerowych stosowanych w biznesie. Znajomość tych zagadnień stanowi obecnie ważny atut na rynku pracy dla starających się o pracę w sektorze IT lub w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne.
Pełny zakres tematyczny przedmiotów znajduje się w dokumencie „Zakres tematyczny przedmiotów“.
Deklaracje uczestnictwa w poszczególnych zadaniach znajdą Państwo w dziale „Dokumenty”.

Terminarze

Rozkład zajęć w roku akademickim 2012/2013
Rozkład zajęć w roku akademickim 2011/2012
Rozkład zajęć w roku akademickim 2010/2011
Rozkład zajęć w roku akademickim 2009/2010

Ankiety

Ankieta oceniające przedmiot „Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML”
Ankieta oceniające przedmiot „Architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi SOA”